Proje Yönetimi ve Danışmanlık hizmetleri bütünleşik projelerde kritik düzeyde öneme sahiptir. Bütünleşik projeler günümüzde bir çok disiplinin ancak doğru ve profesyonel proje yönetimiyle başarıya ulaştırılabilir. Herşeyden önce sıkı sıkıya zamana bağlıdır. Doğru bir yönetimle disiplinler arası koordinasyon sağlanıp zaman doğru yönetilebilir.

Zamanın doğru yönetilmesi ise projeye maliyet tasarrufu ve kalite olarak mutlaka geri dönecektir.

MPM olarak bir projenin ilk aşamasından son noktasına kadar yanınızdayız. Eğer bir yatırımda profesyonel proje yönetimi yardımı almadan yola çıkmışsanız ve yatırımınız iş programınızdaki kilometretaşlarını(milestone) kaçırıyorsa, bir atalet oluşmuşsa daha fazla vakit ve para kaybetmeden MPM ile irtibata geçebilirsiniz. Projeninizin bulunduğu konumun doğru tahlili ve acil eylem planı ile MPM yanınızda olacaktır.

Tasarım aşamasından iş bitim noktasına kadar verdiğimiz hizmetler ve yaptığımız faaliyetler şu şekilde listelenebilir.

Proje Yönetimi, Tanımlar ve Metodoloji
 • Proje,program, portföy tanımları
 • Projeler vs. Operasyonlar
 • Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler
 • Projelerde başarısızlık nedenleri
 • Proje başarı faktörleri
 • Proje yönetiminin organizasyonel faydaları
 • Proje yöneticisi rolü ve sorumluluk alanları
 • Projelerde paydaşlar
 • Proje kısıt üçgeni
 • Proje yönetimi metodolojisi
 • Proje yaşam döngüsü
 • Proje yönetimi vs. Program yönetimi
 • Proje portfolyo yönetimi (PPM)
 • PPM modelinin riskleri
Organizasyonel Stratejiler ve Proje Seçimi
 • Stratejiler vs. Projeler
 • Projenin sınıflandırılması
 • Proje seçim kriterleri (Finansal ve finansal olmayan kriterler)
 • Proje seçim yöntemleri
Organizasyon Yapıları ve Proje Kültürü 
 • Proje yönetiminde organizasyon yapıları
 • Fonksiyonel organizasyon yapısı
 • Proje tabanlı organizasyon yapısı
 • Matriks organizasyon yapısı (güçlü, zayıf, dengeli)
 • Doğru organizasyon yapısının seçilmesi
 • Organizasyonlarda proje kültürünün oluşturulması
Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları 
 • Proje yaşam döngüsü
 • PMI’a göre proje yönetiminin 5 süreç grubu
 • Projenin başlatılması
 • Projenin planlanması
 • Projenin yürütülmesi
 • Projenin izlenmesi ve kontrolü
 • Projenin kapatılması
 • PMI’a göre proje yönetiminin 10 bilgi alanı
 • Süreç grupları ve bilgi alanları arasındaki ilişki
Proje Entegrasyon Yönetimi 
 • Proje beratı hazırlama
 • Proje yönetim planları
 • Projelerde değişiklik kontrolü ve yönetimi
 • Projelerin kapatılması
Proje Kapsam Yönetimi 
 • Proje hedeflerinin belirlenmesi
 • Proje gereksinimlerinin analizi
 • Kapsam tanımlama dokümanı
 • Kapsam genişlemesi ve yönetimi
 • Gereksinim analiz dokümanının oluşturulması
 • Proje planı oluşturma
 • İş Ayrışım Yapısı (WBS)
 • WBS yapısı ve oluşturma teknikleri
Proje Zaman Yönetimi 
 • Çizelgeleme Araçları
 • Bar şemaları ve ağ diyagramları
 • Milestone(kilometretaşı) kavramı
 • Gantt şeması oluşturma teknikleri
 • Ağ diyagramı oluşturma teknikleri
 • Aktivite ilişkilendirme metotları
 • Kritik yol hesaplama teknikleri
 • Bolluk hesaplama yöntemleri
 • PERT ve diğer tahminleme teknikleri
Proje Maliyet Yönetimi 
 • Proje kontrolü
 • Proje gelişiminin izlenmesi
 • Durum raporları
 • Bir performans yönetim aracı olarak “Kazanılmış Değer Analizi” (EVM)
 • EVM’nin özellikleri
 • EVM ile proje zaman ve maliyet kontrolü
 • EVM formülleri
 • EVM tekniğinin projelerde uygulanması
 • EVM grafiksel analizi
 • EVM tekniğinin sağladığı faydalar
Proje Kalite Yönetimi 
 • Kalite tanımları
 • Kalite yönetim planı
 • Kalite planlama
 • Kalite güvence
 • Kalite kontrol
 • Deney tasarımı (Design of experiments)
 • Pareto analizi
 • Kalite ve 6 Sigma felsefesi
 • DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) yöntemi
 • Kalite kontrol şemaları ve 7 tekrar kuralı
 • IT projelerinde test süreci
 • Test tipleri
 • Kalite maliyetleri
 • Proje kalitesinin iyileştirilmesi
Proje Kaynak Yönetimi 
 • Proje takımının oluşturulması
 • Takım oluşturma aşamaları
 • Sorumluluk atama matriksi
 • Yetkinlik matriksi
 • Kadro yönetim planı
 • Proje takım tipleri ve yapıları
Proje Risk Yönetimi 
 • Risk yönetimi süreci
 • Risk yanıt stratejileri
 • Olasılık ve etki matriksi
 • Risk kategorileri ve türleri
 • Risklerin tanımlanması
 • Risklerin analiz edilmesi
 • Risklerin önceliklendirilmesi
 • Kalitatif risk analizi
 • Kantitatif risk analizi
 • Risklerin kontrol edilmesi
 • Risk yönetim planı
Proje Satınalma Yönetimi 
 • Satınalma yönetimi süreçleri
 • Satınalma planlaması
 • Pazar koşullarının değerlendirilmesi
 • “Satın al” ya da “Yap” kararı
 • Kontrat tipleri
 • Kontrat tiplerine göre risk seviyeleri
 • Tedarikçi seçim kriterleri
 • Satınalma detayları
Proje İletişim Yönetimi 
 • İletişim ve proje yöneticisi
 • İletişim yönetimi süreci
 • İletişim tipleri
 • İletişim stratejileri
 • İletişim planının oluşturulması
 • Toplantı yönetimi
 • Yıkıcı takım profilleri
Proje Paydaş Yönetimi 
 • Paydaş tanımı
 • Paydaşların analizi ve kilit paydaş kavramı
 • Paydaş beklentilerinin doğru yönetilmesi
 • Paydaşlar arası iletişim